Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра по протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати: 1. доц. д-р Мариана Йорданова Димова - Габровска, дмн
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм – ръководител катедра ПДМ, ФДМ;
Членове:    
  2. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, дм – ръководител катедра „ООД“, ФДМ;
  3. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн – пенсиониран преподавател от катедра ООД, ФДМ;
  4. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм – професор в катедра ДДМ, ФДМ;
  5. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм – професор във ФДМ – МУ –  Пловдив;
  6. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм – професор във ФДМ – МУ – Пловдив;
  7. Проф. д-р Тодор Пеев Георгиев – пенсиониран преподавател над 5 години от състава на ФДМ, МУ-София.
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска - Александрова, дм - катедра ДОЛЧХ при ФДМ, МУ – София
  9. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дм – професор във ФДМ – МУ – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм – ръководител катедра ПДМ, ФДМ;
  2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм – професор във ФДМ – МУ – Пловдив;
  3. Проф. д-р Тодор Пеев Георгиев – пенсиониран преподавател над 5 години от състава на ФДМ, МУ-София.
Дата на конкурса:   09.12.2019 г. от 11.00 часа Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална медицина