Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: 1.доц. Маноела Методиева Манова-Овчарова, дф
  2.доц. Александра Цветанова Савова, дф
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Валентина Боянова Петкова–Димитрова, дфн – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията“
Членове:    
  2. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ (участва конферентно);
  3. Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ (участва конферентно);
  4. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ София, Факултет по обществено здраве;
  5. Акад. проф. Радомир Георгиев Радомиров, дмн – външен член, БАН
  6. Доц. Силвия Цветкова Терезова, ди – външен член, УНСС;
  7. Проф. Бистра Маноил Ангеловска, дф – външен член, Университет в Щип
Резервни членове:    
  8. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията“;
  9. Проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн – външен член, пенсиониран преподавател повече от 5 години
     
Рецензенти:    
  1. проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн – вътрешен;
  2. проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – външен;
  3. акад. проф. Радомир Георгиев Радомиров, дмн – външен.
Дата на конкурса:   16 юли 2018 г., 16:00 часа, Фармацевтичен факултет.