Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидати: доц. Константин Василев Митов, дф
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“;
Членове:    
  2. Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията
  3. Проф. Павел Сергеев Симеонов, дмн – вътрешен член за МУ София, пенсиониран преподавател от състава на Фармацевтичен факултет по-малко от 5 години;
  4. Проф. Атанас Иванов Начев, дтн – външен член за МУ София, Университет по библиотекознание и информационни технологии-София;
  5. Проф. Георги Кирилов Ранчов, дмн – външен член, пенсионер, повече от 5 години;
  6. Доц. д-р Георги Павлов Павлов – външен член, катедра „Национална и регионална сигурност“ към УНСС ;
  7. Доц. Румен Костадинов Улучев, дм – външен член, катедра „Числени методи“ на ФМИ при СУ „Климент Охридски“;
Резервни членове:    
  8. Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн – вътрешен член за МУ София, ФФ, катедра „Организация и икономика на фармацията“;
  9. Проф. Маргарита Трайкова-Касърова, дф – външен член, МУ-Пловдив.
     
Рецензенти:    
  1. проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен;
  2. проф. Атанас Иванов Начев, дтн – външен;
  3. проф. Георги Кирилов Ранчов, дмн – външен.
Дата на конкурса:   09 януари 2018 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет.