Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Научна специалност: Токсикология
Катедра: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Доц. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Трудова медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
4. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм – външен член за МУ-София, пенсионер
5. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, Факултет по обществено здраве при МУ-Варна
6. Проф. д-р Иван Михайлов Съмналиев, дмн – външен член за МУ-София, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ при Военномедицинска академия
7. Проф. Цвета Петрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, отдел „Приложна геномика и ГМО“ при Национален център по обществено здраве и анализи
Резервни членове:
8. Доц. Ива Ваньова Митева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра „Трудова Медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
9. Доц. Анри Анжел Аструг, дф – външен резервен член за МУ-София, пенсионер
Рецензенти:
1. Проф. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф
2. Проф. д-р Митка Константинова Мичева, дм
3. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм 
Дата на защита:
28 септември 2021 г., 11:00 часа, Фармацевтичен факултет.