Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Научна специалност:  
Катедра: Катедра «Организация и икономика на фармацията»
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Доц. Миглена Георгиева Кирилова-Донева
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. Проф. Константин Василев Митов, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. Проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн -  вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. Проф. Нонка Георгиева Матева, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет - Пловдив; 
6. Проф. Надя Младенова Антонова-Митева, дм – външен член за МУ-София, Институт по механика - БАН;
7. Доц. Румен Костадинов Улучев, дм – външен член за МУ-София, Факултет по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“.
Резервни членове:
8. Доц. Зорница Емилова Спасова-Миткова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. Доц. Десислава Любенова Пашкулева-Кирилова, дм – външен резервен член за МУ-София, Институт по механика - БАН.
Рецензенти:
1. Проф. Константин Василев Митов, дф 
2. Проф. Нонка Георгиева Матева, дм 
3. Проф. Надя Младенова Антонова-Митева, дм 
Дата на защита:
08 декември 2021 г., 10:00 часа, Фармацевтичен факултет