Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Научна специалност: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Катедра: Катедра Организация и икономика на фармацията
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Доц. Мария Стефанова Камушева, дф
Научно жури:
Председател:
1. проф. Александра Цветанова Савова, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. акад. Лъчезар Динчов Трайков, дмн  – вътрешен член за МУ-София, катедра „Неврология“ на Медицински факултет при МУ-София;
3. проф. Красимира Павлова Йончева, дфн - вътрешен член за МУ-София, катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. проф. Румяна Любомирова Симеонова, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. проф. Иванка Илиева Костадинова, дм – външен член за МУ-София, катедра „Фармакология и клинична фармакология“ на Медицински факултет при МУ-Пловдив; 
6. проф. Антоанета Здравкова Цветкова, ди – външен член за МУ-София, Медицински колеж при МУ-Варна;
7. проф. Мариета Петрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия" на Факултета по фармация при Медицински университет-Варна;
Резервни членове:
8. проф. Валентина Боянова Петкова-Димитрова, дфн – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. проф. Румен Стефанов Стефанов, дм – външен резервен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при МУ-Пловдив;
Рецензенти:
1. проф. Александра Цветанова Савова, дф 
2. проф. Красимира Павлова Йончева, дфн 
3. проф. Антоанета Здравкова Цветкова, ди 
Дата на защита:
13 юни 2023 г., 11:00 часа, Фармацевтичен факултет.