Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц.д-р Тодор Димитров Черкезов, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн– вътрешен за МУ-София, Декан на ФОЗ към МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Здравна политика и мениджмънт"
  3. Проф.д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Здравна политика и мениджмънт” на ФОЗ при МУ-София
  4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ- София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател– Бургас
  6. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  7. Доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен за МУ - София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  8. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „ здравна политика и мениджмънт”
  9. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Здравна политика и мениджмънт”
  2. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател
  3. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател– Бургас
Дата на конкурса:   0510.2018 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена / вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра по превантивна медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. д-р Жени Стайкова Николова, дмн
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн - вътрешен за МУ-София, катедра „Трудова медицина”- ФОЗ
Членове:    
  2. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Трудова медицина"
  3. Доц. Милена Георгиева Янчева - Стойчева, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Трудова медицина”
  4. Проф. д-р Димитър Любомиров Цветков, дмн – външен за МУ- София, пенсиониран преподавател
  5. Проф. д-р Евгения Иванова Динчева, дмн - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател
  6. Проф. д-р Ада Иванова Байкова, дмн - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател
  7. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател  
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Трудова медицина"
  9. Проф. д-р Христо Янчев Зайков, дмн – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн - вътрешен за МУ-София, катедра „Трудова медицина”- ФОЗ
  2. Проф. д-р Димитър Любомиров Цветков, дмн – външен за МУ- София, пенсиониран преподавател
  3. Проф.д-р Евгения Иванова Динчева, дмн - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на конкурса:   05.10.2018г.