Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. Асена Христова Стоименова, дф
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн– вътрешен за МУ-София, Декан на ФОЗ към МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Здравна политика и мениджмънт"
  3. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен за МУ-София, ФФ на МУ-София
  4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ- София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател– Бургас
  6. Проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  7. Доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен за МУ - София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  8. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „ здравна политика и мениджмънт”
  9. Доц.д-р Никола Емилов Събев, дм – външен за МУ, Русенски университет
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен за МУ-София, катедра „Здравна политика и мениджмънт”
  2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф – вътрешен за МУ-София, ФФ на МУ-София
  3. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател– Бургас
Дата на конкурса:   29.05.2018 г.