Област на висше образование: 3.Социални, стопански и правни науки  
Професионално направление: 3.6 Право
Научна специалност: Административно право и административен процес
Катедра: Катедра „Медицинска етика и право”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Мариела Светославова Янева - Деливерска
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Александър Асенов Воденичаров – външен за МУ- София, НБУ
Членове:    
  2. Проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев – външен за МУ- София, УНСС
  3. Проф. д-р Ганета Минкова Минкова – външен за МУ- София , СУ „Св. Климент Охридски"
  4. Проф. д-р Пламен Веселинов Киров - външен за МУ- София, СУ „Св. Климент Охридски"
  5. Доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов – външен за МУ- София, Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''
  6. Доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева – външен за МУ-София, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий"
  7. Доц. д-р Мария Нейкова Кънева - външен за МУ-София, Бургаски свободен университет
Резервни членове:    
  8. Проф. д.ю.н. Георги Иванов Бойчев – външен за МУ-София, СУ „Св. Климент Охридски”
  9. Доц. д-р Мария Георгиева Казанджиева – външен за МУ-София, СУ „Св. Климент Охридски”
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Александър Асенов Воденичаров - външен за МУ- София, НБУ.
  2. Проф. д-р Пламен Веселинов Киров - външен за МУ- София, СУ „Св. Климент Охридски”
  3. Доц.д-р Мария Нейкова Кънева - външен за МУ-София, Бургаски свободен университет
Дата на конкурса:   20.06.2018г.