Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: За нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. Мая Любомирова Визева, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, Директор на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедра Здравни грижи на ФОЗ
  3. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Ръководител катедра Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  4. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Ръководител катедра Социална медицина на ФОЗ
  5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  6. Проф.д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  8. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Здравни грижи”
  9. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. Захарина Ангелова Савова, дм – вътрешен член за МУ-София, Директор на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София
  2. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – вътрешен член за МУ- София, Ръководител катедра Социална медицина на ФОЗ
  3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на конкурса:   01.10.2020 г.