Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Медицина на бедствените ситуации
Катедра: „Превантивна медицина“
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Доц. д-р Вили Славчев Захариев
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина” на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм – външен член за МУ-София, Генерален Директор на БЧК
  3. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн – външен член за МУ-София, ВМА
  4. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, дмн – външен член за МУ- София, ФОЗ при МУ-Варна
  5. Проф. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, дмн - външен член за МУ-София, ФОЗ при МУ-Пловдив
  6. Проф. д-р Веселин Асенов Иванов, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
  7. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм – външен член за МУ-София, ВМА
Резервни членове:    
  8. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Социална медицина”
  9. Доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, дм – външен член за МУ-София, ФОЗ при МУ-Варна
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Красимир Борисов Гигов, дм – външен член за МУ-София, Генерален Директорна БЧК
  2. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн – външен член за МУ-София, ВМА
  3. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова - Радева, дмн – външен член за МУ- София, ФОЗ при МУ-Варна
Дата на конкурса:   02.10.2020 г.