Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Трудова медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Кандидат: Доц. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм –  Декан на ФОЗ при МУ-София,  вътрешен член за  МУ-София 
Членове:
2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн - катедра „Здравна политика и мениджмънт” на ФОЗ при МУ-София, вътрешен член за  МУ-София 
3. Проф. д-р Янка Петкова Проданова, дм – Катедра „Трудова медицинна” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
4. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – Катедра „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години,  външен член за  МУ-София
6. Проф.д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ - София 
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ – София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм – Катедра „ Икономика на здравеопазването” на ФОЗ, вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дм – Декан на ФОЗ при МУ-Пловдив, външен резервен член на МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
2. Проф. д-р Янка Петкова Проданова, дм – Катедра „Трудова медицинна” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенскаа, дм - пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ - София
Дата на защита:
05.10.2022г.