Медицински факултет

Област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:
 7.1. Медицина 
Научна специалност:
 Гастроентерология
Катедра:
 Катедра по гастроентерология, на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ЕАД
Факултет:
 Медицински факултет при МУ-София
Кандидат:
 Доц. д-р Пламен Иванов Пенчев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, д.м. Катедра по гастроентерология на МФ   към МУ-София – вътрешен член за МУ-София.
Членове:
2. Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, д.м. -  Катедра по гастроентерология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
3. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м. - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
4. Проф. д-р Диана Василева Стефанова-Петрова, д.м.н. - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
5. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД – външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Николай Гогов Кръстев, д.м.н. – МУ-Пловдив – външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. – МУ-Варна – външен член за МУ – София.
Резервни членове:
8. Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н. - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
9. Доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м. – МУ-Варна – външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, д.м. – вътрешен член за МУ-София.
2. Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, д.м. – вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. – външен член за МУ-София.
Дата на защита:
 03 Ноември 2021г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: единствен допуснат кандидат доц. д-р Светослав Тодоров Йовев
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Диана Крумова Лазарова-Трендафилова, дм от Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на МФ към МУ-София- вътрешен член;
Членове:
2. Проф д-р Николай Маргаритов Рунев,  дм, дмн – от Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ-София - вътрешен член;   
3. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм от Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ-София - вътрешен член;   
4. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив външен член за МУ – София; 
5. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм –  „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“- външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дм – МУ – Плевен, УМБАЛ „Георги Странски“ – гр. Плевен – външен член за МУ - София
7. Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, дм – МБАЛ „НКБ“ – София външен член МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – МБАЛ „Света Анна“ – гр. София; 
9. Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм – УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм
2. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм
3. Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, дм
Дата на защита:
28.10.2021 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София (по-малко от 5 г. извън академичния състав на МУ-София);
3. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
4. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“ - външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив-външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив ;
7. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм - външен член за МУ-София, СУ „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:
8. Доц. д-р Борислав Маринов Маринов, дм – резервен вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология (по-малко от 5 г. извън академичния състав на МУ-София);
9. Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм – резервен външен член за МУ-София – МУ-Пловдив;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член
2. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм – вътрешен член
3. Доц. д-р Никола Божилов Василев, дм – външен член
Дата на защита:
20.10.2021 г.