Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3.Биологически науки
Научна специалност: Медицинска биология (Биология на човека)
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доцент Стефка Методиева Делимитрева, дб

 

Научно жури:    
Председател:    
  1.  Академик проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн, Медицински университет, София – вътрешен член на журито;
Членове:    
  2. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм, вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология при МУ-София;
  3. Проф. д-р Димка Вълчанова Хинова-Палова, дмн, Медицински университет, София – вътрешен член на журито;
  4. Проф. д-р Анастасия Илиева Божилова-Пастирова, дмн, пенсионер – външен член за МУ-София;
  5. Проф. Д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – външен член за МУ-София, Медицински факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски;
  6. Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн, - външен член за МУ-София, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН;
  7. Проф. Д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн,  пенсионер – външен член на журито.
Резервни членове:    
  8. Доц. Андрей Иванов Чорбанов, дб, - външен член за МУ-София, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН
  9. Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дб, - външен член за МУ-София, Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов", БАН
Рецензенти:    
  1. Академик проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн
  2. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм
  3. Проф. д-р Анастасия Илиева Божилова-Пастирова, дмн
Дата на конкурса:   19.06.2018г