Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по Спешна медицина
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ТОДОРОВА КИНОВА, ДМ

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн – Катедра по Спешна медицина, Медицински факултет, МУ-София - вътрешен член за МУ- София
Членове:    
  2. Проф. д-р Цветана Маринова Кътова, дмн – Национална кардиологична болница – външен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дмн - Катедра Кардиология, пулмология и ендокринология към МУ-Плевен – външен член за МУ-София
  4. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн – НИИ–МУ-Плевен – външен член за МУ-София
  5. Проф. Федя Петров Николов, дм – Първа катедра по вътрешни болести, Секция по кардиология към МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
  6. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова- Лазарова, дм – Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  7. Доц. д-р Иван Томов Груев, дм – Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  8. Проф. Арман Шнорк Постаджиян, дм – Катедра по обща медицина на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
  9. Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм – МУ-Варна – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова - Лазарова – вътрешен член за МУ-София
  2. Проф. д-р Цветана Маринова Кътова – външен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов – външен член за МУ-София
Дата на конкурса:   15.10.2019 г.