Област на висше образование: 4. Природни наауки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Биохимия
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: доц. Албена Кирилова Йорданова, дб
Научно жури:    
Председател:    
  1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн – вътрешен член за МУ – София, Ръководител на катедра по медицинска химия и биохимия на МФ при МУ – София;
Членове:    
  2. Проф. Радка Петрова Кънева, дб - катедра по медицинска химия и биохимия на МФ при МУ – София, вътрешен член за МУ – София
  3. Проф. Албена Първанова Тодорова–Георгиева, дбн - катедра по медицинска химия и биохимия на МФ при МУ – София, вътрешен член за МУ – София
  4. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн –ИМБ, БАН, външен член за МУ-София
  5. Чл.-кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн - външен член за МУ-София – БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”
  6. Проф. Румяна Силвиева Миронова, дб - външен член за МУ-София – Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“, БАН.
  7. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб - външен член за МУ – София, Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Елка Бориславова Йорданова-Попова, дм - вътрешен член за МУ-София, Катедра по физиология, МФ, МУ-София
  9. Проф. Маргарита Димитрова Апостолова, дб - външен член за МУ-София – Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“, БАН.
Рецензенти:    
  1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - вътрешен член за МУ – София
  2. Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София
  3. Чл. кор. проф. Румен Георгиев Панков, дбн - външен за МУ – София
Дата на конкурса:   25 февруари 2020 г., 13:00 часа