Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление:  7.1. Медицина 
Научна специалност:  Образна диагностика
Катедра:  Образна диагностика 
Факултет:  Медицински факултет
Кандидати:  Доц. д-р Дора Константинова Златарева, дм

 

Научно жури:    
Председател:    
  1.  Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн  Катедра по образна диагностика към МУ – София – вътрешен член;
Членове:    
  2.  Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев, дмн – Катедра по неврология към МУ – София – вътрешен член;
  3.  Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – МУ-Варна - външен член заМУ – София; 
  4.  Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ-Плевен – външен член за МУ – София;
  5.  Проф. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дмн – МУ-Пловдив – външен член за МУ – София;
  6.  Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм – Аджибадем сити Клиник Болница Токуда- външен член за МУ – София;
  7.  Доц. Д-р Добрина Христова Млъчкова - Грънчарова, дм – МИ на МВР  – външен член за МУ – София;
Резервни членове:    
  8.  Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – катедра по неврология към МУ – София – вътрешен член;
  9.  Доц. д-р Николета Иванова Трайкова - Джамбазова, дм – МУ- Пловдив – външен член за МУ-София; 
Рецензенти:    
  1.  Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн  
  2.  Проф. д-р Ивайло Людмилов Търнев
  3.  Проф. д-р Боян Добрев Балев
Дата на конкурса:    10.07.2020г.