Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Белодробни болести“
Катедра: Катедра по белодробни болести 
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: доц. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм
Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по белодробни болести при МФ на МУ-София, с база МБАЛББ „Св. София“ ЕАД.
Членове:    
  2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм   - вътрешен член за МУ-София, Катедра пропедевтика на вътрешните болести при МФ на МУ-София с база УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
  3. Доц. д-р Венцислава Пенчева Пенчева – Генова, дм  - вътрешен член за МУ-София, Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при МФ на МУ-София, с база УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.
  4. Доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм - вътрешен член за МУ-София, Катедрата по Педиатрия при МФ на МУ-София с база УМБАЛ „Александровска” ЕАД.
  5. Проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм – външен член за МУ-София, Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив.
  6. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм - външен член за МУ-София, Катедра по педиатрия и медицинска генетика на МУ-Пловдив.
  7. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, дм – външен за МУ – София, ФЗГ, Катедра „Акушерски грижи” на МУ – Плевен.
Резервен член:    
  8. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм - вътрешен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести при МФ на МУ-София.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Димитър Темелков Костадинов, дм
  2. Проф. д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм  
  3. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм
Дата на конкурса:   04.12.2020 г.