Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Урология
Катедра: Катедра по Урология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Чл. кор. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн – Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ- София
Членове:
2. Проф.д-р Димитър Динков Младенов, дмн –Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ- София
3. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по хирургия на МФ на МУ- София – вътрешен член за МУ – София
4. Проф. д-р Красимир Георгиев Нейков, дм – УСБАЛ по онкология, външен МУ – София
5. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм – МУ – Плевен, външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Димитър Шишков, дм – Тракийски университет, външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Светослав Димитров Николов, дм – ВМА – София – външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ към МУ – София
9. Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, дм – външен член за МУ- София
Рецензенти:
1. Член кор. проф.д-р Чавдар Крумов Славов,дмн – Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ- София
2. Проф.д-р Димитър Динков Младенов,дмн –Катедра по урология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ- София
3. Проф.Красимир Георгиев Нейков, дм – УСБАЛ по онкология, външен МУ – София
Дата на защита:
28.05.2021 – 12 часа – Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“