Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидат: единствен допуснат кандидат доц. д-р Светослав Тодоров Йовев
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Диана Крумова Лазарова-Трендафилова, дм от Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на МФ към МУ-София- вътрешен член;
Членове:
2. Проф д-р Николай Маргаритов Рунев,  дм, дмн – от Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ-София - вътрешен член;   
3. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм от Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ-София - вътрешен член;   
4. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм – УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив външен член за МУ – София; 
5. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм –  „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“- външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, дм – МУ – Плевен, УМБАЛ „Георги Странски“ – гр. Плевен – външен член за МУ - София
7. Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, дм – МБАЛ „НКБ“ – София външен член МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм – МБАЛ „Света Анна“ – гр. София; 
9. Проф. д-р Йото Трифонов Йотов, дм – УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм
2. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм
3. Проф. д-р Тошо Луканов Балабански, дм
Дата на защита:
28.10.2021 г.