Област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:
 7.1. Медицина 
Научна специалност:
 Гастроентерология
Катедра:
 Катедра по гастроентерология, на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ЕАД
Факултет:
 Медицински факултет при МУ-София
Кандидат:
 Доц. д-р Пламен Иванов Пенчев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, д.м. Катедра по гастроентерология на МФ   към МУ-София – вътрешен член за МУ-София.
Членове:
2. Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, д.м. -  Катедра по гастроентерология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
3. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, д.м. - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
4. Проф. д-р Диана Василева Стефанова-Петрова, д.м.н. - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
5. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД – външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Николай Гогов Кръстев, д.м.н. – МУ-Пловдив – външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. – МУ-Варна – външен член за МУ – София.
Резервни членове:
8. Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н. - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ- София.
9. Доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м. – МУ-Варна – външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, д.м. – вътрешен член за МУ-София.
2. Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, д.м. – вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, д.м.н. – външен член за МУ-София.
Дата на защита:
 03 Ноември 2021г.