Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ревматология
Катедра: Катедра по ревматология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. д-р Симеон Валентинов Монов, д.м. 
  2. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, д.м.
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, д.м.н. – Катедра по ревматология на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София;
Членове:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, д.м. – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София;
3. Проф. д-р Борис Илиев Богов, д.м. – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София;
4. Проф. д-р Деян Тонев Желев, д.м.н. – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София;
5. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, д.м. - Тракийски университет – Стара Загора – външен член за МУ – София;
6. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, д.м. - МУ – Пловдив – външен член за МУ – София;
7. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, д.м. – Военномедицинска академия – София – външен член за МУ – София 
Резервни членове:
8. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, д.м.н. – Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ – София – вътрешен член за МУ – София;
9. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, д.м. – Софийски универсетет „Св. Климент Охридски” – външен член за МУ - София 
Технически сътрудник:
10. ст. м. с. Анка Петрова.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Златимир Господинов Коларов, д.м.н.;
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, д.м.;
3. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, д.м.
Дата на защита:
25.01.2022 г.