Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патофизиология
Катедра: Катедра по Физиология и Патофизиология
Факултет: Факултет по Медицина
Кандидати: доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Роман Емилов Ташев, дмн – Катедра „Физиология и Патофизиология“, МФ, вътрешен член- МУ-София
Членове:
2. Акад. проф. д-р Драга Иванова Тончева-Митева, дбн -пенсиониран преподавател по- малко от 5 години Катедра по медицинска генетика, МФ, вътрешен член- МУ-София
3. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм - пенсиониран преподавател по-малко от 5 години Катедра по епидемиология и хигиена, МФ, вътрешен член- МУ-София
4. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – Катедра по неврология, МФ, вътрешен член- МУ-София
5. Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн - външен член, МУ-Варна
6. Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, дм – външен член, МУ-Плевен
7. Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева, дм - външен член, МУ-Варна
Резервни членове:
8. Доц. Симеон Димитров Лазаров, дм - Катедра Физиология и Патофизиология на МФ при МУ – София- вътрешен член за МУ-София
9. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова - МУ-Варна външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Роман Емилов Ташев, дмн – Катедра „Физиология и Патофизиология“, МФ, вътрешен член- МУ-София
2. Акад. проф. д-р Драга Иванова Тончева-Митева, дбн -пенсиониран преподавател по- малко от 5 години Катедра по медицинска генетика, МФ, вътрешен член- МУ-София
3. Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн - външен член, МУ-Варна
Дата на защита:
14  март 2023 г.,  Катедра по Физиология и Патофизиология,  МФ,  МУ-София,  ул. „Здраве“ № 2