Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести 
Факултет: Факултет по Медицина
Кандидати: доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов,дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
3. Проф..д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла,дм - Катедра по педиатрия на МФ към МУ- София– вътрешен член за МУ-София;
4. Проф.д-р Димитър Темелков Костадинов,дм-пенсиониран преподавател по-малко от 5 год.,Катедра по белодробни болести на МФ при МУ–София вътрешен  член за МУ-София;
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев,дм - МУ- Пловдив -  външен член за МУ-София;
6. Проф.д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева,дм - НКБ - външен член за МУ-София;
7. Проф..д-р Христо Иванов Шивачев, дм – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Проф.д-р Добрин Николов Константинов, дм –Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
9. Проф.д-р Мирослава Николова Бошева, дм- МУ-Пловдив – външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм
2. Проф.д-р Димитър Темелков Костадинов ,дм
3. Проф.Христо Иванов Шивачев,дм
Дата на защита:
15.06.2023 год