Конкурси 25 ноември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 25 Ноември 2016 11:26

Разрешен на АС от 14.06.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2016 г.

8. – Медицинският университет, Факултет
по дентална медицина – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Стоматология, научна специалност „Хирургична стоматология“ и придобита специалност по „Орална хирургия“, за нуждите на катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,  от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
9219

 
Начало Конкурси Конкурси 25 ноември 2016 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia