Конкурси 13 декември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Декември 2016 09:58

Обявен в ДВ бр. 99/ 13.12.2016

979. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет (протокол № 7 от 22.11.2016 г.) обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявления и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987-98-74, http://mu-sofia.bg/

 

 
Начало Конкурси Конкурси 13 декември 2016 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia