Д-р Кеворк Назарет Кайкчиян ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 19 Декември 2016 15:23
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ортопедия и травматология
Катедра: Ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Първично ендопротезиране на раменна става
Научен ръководител:   Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Пламен Славов Кинов д.м.н от МУ – София.
Членове:    
  2. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Петър Николов Тивчев, дмн – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
  4. Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм – външен член за МУ – София, Отделение по ортопедия и травматология – МБАЛ „Сердика“
  5. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – външен член за МУ – София, Отделение по ортопедия и травматология – Токуда болница – София
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен резервен член, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ – София.
  7. Проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн
  2. Доц. д-р Александър Велков Пешев, дм
Дата на защита:   16.01.2017 г., от 13.00 ч. в Зала 9, УМБАЛ” Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, ул. Бяло море № 8.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Кеворк Назарет Кайкчиян
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia