Д-р Мария Георгиева Чернаева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Сряда, 21 Декември 2016 11:49
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра по трудова медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Теоретични основи на хигиената и трудовата медицина
Научен ръководител: 1. проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по трудова медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Научно жури:    
Председател 1. проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по трудова медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф.д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по трудова медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София,
  3. Проф.д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф.д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф.д-р Христо Янчев Зайков, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Донка Петрова Байкова - Маркова, дм – вътрешен резервен член, Катедра по превантивна медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф.д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен резервен член, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Каролина Дошева Любомирова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по трудова медицина на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф.д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   20.01.2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Д-р Мария Георгиева Чернаева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia