Д-р Даниела Любомирова Атанасова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Сряда, 28 Декември 2016 10:31
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3  Биологически науки
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Д-р Даниела Любомирова Атанасова
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм, вътрешен,  Катедра по медицинска микробиология, МФ, МУ – София – научен ръководител на докторанта.
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм, вътрешен,  Катедра по медицинска микробиология, МФ, МУ – София – научен ръководител на докторанта.
Членове:    
  2. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн, Лаборатория «Микробиология», Катедра по военна епидемиология и хигиена, ВМА-София.
  3. Проф. д-р Мария Петрова Георгиева-Средкова, дм, Катедра «Микробиология, вирусология и медицинска генетика», МУ – Плевен.
  4. Доц.д-р Светослав Георгиев Димов  – Катедра «Генетика», Биологически факултет, СУ «Св. Климент Охридски» – София.
  5. Доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм – Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ «Александровска» – София.
Резервни членове:    
  6. Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн, Катедра по медицинска микробиология, МФ, МУ – София- научен ръководител на докторанта.
  7. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн – НЦЗПБ – София.
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн
  2. Проф. д-р Мария Петрова Георгиева-Средкова, дм
Дата на защита:   25.01.2017 г., 13.00 ч. в I-ва аудитория на ПУЦ

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Даниела Любомирова Атанасова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia