Елена Велинова Христева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Петък, 27 Януари 2017 16:03
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт“
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Тревожност и Бърнаут синдром (синдром на изпепеляването) сред болничните медицински специалисти
Научен ръководител: 1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
Научно жури:    
Председател 1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“
Членове:    
  2. Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц.д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, Декан на ФОЗЗГ – Университет „Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм – външен резервен член, Филиал Хасково при Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. Полина Ангелова Балканска - Георгиева, дм
  2. Доц. д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм
Дата на защита:   27.02.2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Елена Велинова Христева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia