Конкурси 03 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 03 Февруари 2017 13:21

ДВ бр. 12/03.02.2017г. и решение на АС от 28.06.2016 и от 20.12.2016

474. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на Катедрата по медико-социални нау- ки във Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, при МУ – София; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

 
Начало Конкурси Конкурси 03 февруари 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia