Д-р Диана Живкова Въндева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Четвъртък, 16 Февруари 2017 14:16
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хранене и диететика
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Нарушения в хранителния статус и метаболитно-ендокринни показатели при пациенти с тревожни и тревожно-депресивни състояния
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – вътрешен за МУ-София, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по клинична фармакология и терапия на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм – външен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи
  4. Проф. д-р Ивона Кирилова Даскалова, дмн – външен член за МУ – София, Военномедицинска Академия-София
  5. Доц. д-р Георги Иванов Койчев, дм – външен член за МУ – София, Председател на колегиум „Частна психиатрия“
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Донка Петрова Байкова-Маркова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Факултет по обществено здраве при МУ – София
  7. Проф. д-р Стефка Пенева Петрова, дм – външен резервен член за МУ – София, Национален център по обществено здраве и анализи.
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм
  2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм
Дата на защита:   28.02.2017 год. от 14.00 ч. в Зала 4 на КХМЕХ – МУ – София

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Диана Живкова Въндева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia