Конкурси 17 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Февруари 2017 10:43

ДВ бр. 16/17.02.2017г. и решение на АС от 26.01.2017г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 26.01.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по икономика на здравеопазването .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

2. – Медицинският университет – София, Фа к ул т е т п о о бщес т вен о з д р а ве, о б я в я в а конкурси: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на- правление 7.4. Обществено здраве, научна спе- циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за: доцент за К атед рат а по т ру дова медицина – един; главни асистенти: за Катедрата по медицин- ска етика и право – един; за Катедрата по превантивна медицина – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Хигиена“ (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за доцент за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ – София, чрез Катедрата по трудова медицина на ФОЗ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здра- ве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 
Начало Конкурси Конкурси 17 февруари 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia