Ивайло Емилов Иванов ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Регулация за разработване, разрешаване  и социално-икономически параметри при лекарства в България след присъединяването й към ЕС
Научен ръководител:   Проф. д-р Татяна Великова Бенишева – Димитрова, дмн
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Татяна Велкова Бенишева-Димитрова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц. д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  5. Доц.д-р Никола Емилов Събев, дм – външен член за МУ-София, Зам. Декан на ФОЗЗГ – Русенски университет „Ангел Кънчев”
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен резервен член, Декан на ФОЗЗГ – Университет „Проф.д-р Асен Златаров” – Бургас
Рецензенти:    
  1. Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф
  2. Проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн
Дата на защита:   22.03.2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Ивайло Емилов Иванов
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia