Проф.д-р Димитър Богданов Масларов, дм ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Петя Тодорова   
Понеделник, 06 Март 2017 11:08
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра Здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Мозъчно-съдови заболявания – актуални оценки и идеи за подобряване на общественото здраве
Научно жури:    
Председател    
  1. проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн –  вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ
Членове:    
  2. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн  – вътрешен за МУ-София, Директор на МБАЛНП „Св.Наум”
  3. Чл.-кор. проф. д-р Лъчезар Димчов Трайков, дмн – вътрешен за МУ-София,Ръководител катедрата по неврология на УМБАЛ „Александровска”
  4. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен за МУ – София, Декан на ФОЗЗГ Университет Проф. Асен Златаров - Бургас
  6. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен за МУ-София, Ръководител катедрата по Социална медицина и здравен мениджмънт – Тракийски университет –Ст.Загора
  7. Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм  – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен резервен член, ФОЗ, Катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед
  7. Доц. д-р Петя Пенчева Минева, дм – външен резервен член, Тракийски университет –Ст.Загора, който става редовен при отсъствие на титуляр по настоящата заповед – външен за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Акад.Проф.д-р Иван Господинов Миланов, дмн  – вътрешен за МУ-София, Директор на МБАЛНП „Св.Наум”
  2. Чл.Кор.Проф. д-р Лъчезар Димчов Трайков, дмн – вътрешен за МУ-София,Ръководител катедрата по неврология на УМБАЛ „Александровска”
  3. Проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на защита:   05.04.2017

 

 
Начало НС "Доктор на науките" ФОЗ Проф.д-р Димитър Богданов Масларов, дм
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia