Мария Димитрова Титопулу ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Понеделник, 06 Март 2017 12:49
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на превенцията на производствения травматизъм: изследване на въздействието на фактора организация на работното време върху трудовите злополуки на ниво предприятие
Научен ръководител: 1. Доц.д-р Жени Стайкова Николова, дм
Научно жури:    
Председател 1. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц.д-р Жени Стайкова Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина” на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков, дм – вътрешен резервен член, Катедрата „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен резервен член
Рецензенти:    
  1. Проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
  2. Доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм
Дата на защита:   03.04.2017г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Мария Димитрова Титопулу
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia