Конкурси 10 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 10 Март 2017 09:50

обнародвани в ДВ бр. 21/10.03.2017г.
1 място професор в к-рата по икономика на здравеопазването - Решение на АС от 26.01.2017г.
1 място гл.асистент в к-рата по икономика на здравеопазването - Решение на АС от 21.02.2017г.
1 място гл. асистент в к-рата по кинезитерапия - Решение на АС от 21.02.2017г.

5б. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурсиза: професор в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по икономика на здравеопазването – един; главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по кинезитерапия и един за Катедрата по икономика на здравеопазването, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, каб. 41, тел. 02/9432-579 (сектор „Наука“ на ФОЗ).

 

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

1.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести, Отделение Б към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1639

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

2.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1640

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

3.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за двигателни нарушения към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1641

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

4.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести, Отделение В към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1642

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

5.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия, Сектор „Медицинска биохимия“ на база Предклиничен университетски център, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, Катедра медицинска химия и биохимия, тел. 02/ 9172 656.
1643

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

6.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Канцелария на Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 479.
1644

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

7.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.
1645

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

8.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.
1646

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

9.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 348.
1647

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

10.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Канцелария на Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456,
02/9230 479.
1648

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

11.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент и един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1649

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Северен павилион, ет. 2, стая 210 –  Паолета Соколова от 8.00 до 14.00 ч., тел. 02/90 23 720.

Разрешени на АС от 26.01.2017 г. и АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

5а.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1651

 
Начало Конкурси Конкурси 10 март 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia