Д-р Иван Косев Дошков ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Модел за мениджмънт на хоризонтално интегрирана структура от фирми за предоставяне на медицински услуги
Научен ръководител: 1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
  2. Доц. Мариела Светославова Янева-Деливерска, доктор по право, дмн
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. доц. Мариела Светославова Янева - Деливерска, доктор по право, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по медицинска етика и право на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  4. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен член за МУ-София, Декан на ФОЗЗГ – Университет „Проф.д-р Асен Златаров” - Бургас
  5. доц.д-р Методи Захариев Абаджиев, дм – външен член за МУ-София, ФДМ, МУ- Варна
Резервни членове:    
  6. проф.д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен резервен член, катедрата по здравна политика и мениджмънт на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен резервен член, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. доц. Мариела Светославова Янева - Деливерска, доктор по право, дмн
  2. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм
Дата на защита:   10.04.2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Д-р Иван Косев Дошков
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia