Д-р Светлана Ивайлова Стаменова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедра по неврология, с база за обучение УМБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Когнитивни нарушения при пациенти с множествена склероза – корелации с регионална мозъчна атрофия
Научен ръководител:   акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
Научно жури:    
Председател    
  1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврология на МФ при МУ – София
Членове:    
  2. Чл.-кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн – вътрешен член за МУ - София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ - София
  3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ - София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ - София
  4. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ - София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ - София
  5. Доц. д-р Иво Радославов Райчев, дм – външен член за МУ - София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ — София.
  7. Доц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, дм – външен резервен член за МУ - София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ - София.
Рецензенти:    
  1. Чл.-кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, дмн
  2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн
Дата на защита:   06 април 2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Светлана Ивайлова Стаменова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia