Радослав Цветанов Клисуров ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Вторник, 14 Март 2017 16:20
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Експериментални проучвания на метаболитни ефекти на някои антиепилептични лекарства
Научен ръководител: 1. проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София.
  3. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет-Пловдив
  4. Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Плевен.
  5. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен резервен член, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София.
  7. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм - външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София.
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм
  2. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дмн
Дата на защита:   29.03.2017  г. от 15.45 ч. в Aудитория IІ на Предклиничен Университетски Център, МФ, МУ - София

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Радослав Цветанов Клисуров
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia