Конкурси 17 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Март 2017 10:51

ДВ бр.23/17.03.2017г. Решение на АС от 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на преподаването по дисциплините „Кинезитерапия“ и „Лечебен масаж“ в специалностите „Рехабилитатор“ и „Масажист“ за лица с увредено зрение в МК „Йорданка Филаретова“ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло  море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).


ДВ бр. 23/17.01.2017г. Решение на АС от 21.02.2017г.

Медицински университет – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ обявява  конкурс  за  доцент  в  област  на  висше образование  7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Медицински колеж  „Йорданка Филаретова“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  
За справки и подаване на документи:   гр.София – 1606, ул. „Й. Филаретова“   № 3, Деловодство към Директор МК, стая 115, първи етаж тел. 02/915 46 46


Разрешени на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 1, тел. 02/9515317, 02/9172 577.
Разрешени на АС от 21.02.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един за база I НАИЛ и един за база III  НАИЛ към КАИЛ на УМБАЛ „Александровска“ и един за КАИЛ към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, до аудиторията на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.

 
Начало Конкурси Конкурси 17 март 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia