Конкурси 05 юли 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 05 Юли 2017 09:46

Разрешен на АС от 06.06.2017г.

Обявен в ДВ бр. 54/05.07.2017г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет на Медицинския университет – София (протокол № 13 от 6.06.2017 г.), обявява конкурс за доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В 2-месечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Начало Конкурси Конкурси 05 юли 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia