Конкурси 14 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 14 Юли 2017 09:13

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 57/14.07.2017 г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет при МУ – София (протокол № 13 от 6.06.2017 г.) обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, на учна специалност „Органична химия“ – един, за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В 2-месечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и доку- менти във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Начало Конкурси Конкурси 14 юли 2017
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia