Конкурси 21 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 21 Юли 2017 09:47

АС от 06.06.2017г. обнародван в ДВ бр. 59/21.07.2017г

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна спе­ циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на преподаването в специалност „Рент­генов лаборант“ в МК „Йорданка Филаретова“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1606 София, ул. Йорданка Филаретова № 3, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ет. 1, стая 115 – деловодство, към директор МК, тел./факс: +359 2 91 546 46.

 
Начало Конкурси Конкурси 21 юли 2017
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia