Конкурси 28 юли 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл

Разрешен на АС от 25.04.2017 г.
Публикуван в ДВ бр. 61/28.07.2017 г.
28. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина, по научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
5568


Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 61/28.07.2017 г.


Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 13 от 6.06.2017 г.) обявява конкурси за доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Органична химия“ – един за нуждите на катедра „Химия“; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Неорганична химия“ – един за нуждите на катедра „Химия“, двата със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/

 
Начало Конкурси Конкурси 28 юли 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia