д-р Валери Рангелов Велев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Инфекциозни болести
Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Кампилобактериоза в детска възраст – клинично протичане, лабораторна диагностика и етиологично лечение
Научен ръководител:   Доц. Атанас Христов Мангъров, дм
Научен консултант:   Проф. Майда Михайлова Тихолова, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. Доц. Атанас Христов Мангъров, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факулет при МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Радка Тодорова Комитова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  4. Доц. д-р Емилия Иванова Пантелеева, дм – външен член за МУ – София, СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ – Варна
  5. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм – външен член за МУ – София, Медицински универитет – Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Каменна Маринова Вутова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Ивайло Иванов Еленков, дм
  2. Проф. д-р Радка Тодорова Комитова, дм
Дата на защита:   04.09.2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ д-р Валери Рангелов Велев
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia