Конкурси 25 август 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 25 Август 2017 08:34

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 69 / 25.08.2017 г.
45. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в
Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 540.
6159

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 69/ 25.08.2017 г.
45а.– Медицинският университет – София, Медицинския факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Анна”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, при технически секретар на Катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/8181621.
6160

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 69/ 25.08.2017 г.
45б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по патофизиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 456, тел. 02/9172 637.
6161

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 69/ 25.08.2017 г.
45в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.
6162

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 69/ 25.08.2017 г.
45г. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория” за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ет. 1, кабинет № 103, тел. 02/915 46 26.
6163

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” за нуждите на Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2 – Анатомичен блок, ет. 1, стая № 1, тел. 02/ 9172 617, 0887 419 381 – Димитрова.

Разрешени на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – двама за база
Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛАГ „Майчин дом“ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“ – до аудиторията, тел. 02/ 9230 570 .


Публикуван в ДВ бр. 69/25.08.2017 г.
Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.2. „Дентална медицина“ и научната специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на преподаването в специалност „Зъботехник“ на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.,тел. 02/952 22 10.

 
Начало Конкурси Конкурси 25 август 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia