Конкурси 29 август 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 29 Август 2017 08:40

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.
6191

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.
6192

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Генетика” за нуждите на Катедра по медицинска генетика, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по медицинска генетика, ет. 6, стая № 661, тел. 02/9520357.
6193

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Медицинска биология (Биология на човека)” за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, стая 213, Катедра по биология, тел. 02/ 9172 607 – ас. Никола Младенов.
6194

 
Начало Конкурси Конкурси 29 август 2017 г.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia