Д-р Владислава Миленова Тодорова ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Четвъртък, 31 Август 2017 13:49
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по нефрология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Серумни и уринни биологични маркери при остро бъбречно увреждане
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева, дм
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Румяна Панайотова Кръстева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София, научен ръководител на докторан
Членове:    
  2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн – външен член за МУ – София, Катедра по нефрология, хематология и гастроентерология при Медицински университет – Плевен
  4. Доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
  5. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Режина Жак Джераси, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм – външен резервен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм
  2. Проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн
Дата на защита:   25.09.2017 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Владислава Миленова Тодорова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia