Д-р Петър Петков Бакърджиев ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Събота, 09 Септември 2017 10:41
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Детска дентална медицина
Катедра: Катедра по детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Промоция на орално здраве за деца в предучилищна възраст“
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Росица Илиева Кабакчиева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – София
  3. Проф. д-р Мария Петрова Куклева, дмн – външен член за МУ-София Ръководител катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – Пловдив
  4. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева, дм – външен член за МУ-София, катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – Пловдив
  5. Доц. д-р Елка Василева Цолова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФДМ, МУ – София
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм – вътрешен резервен член, катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – София
  7. Доц. д-р Ани Божидарова Белчева, дм – външен резервен член, катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Росица Кабакчиева, дм – вътрешен рецензент
  2. Проф. д-р Мария Куклева, дмн – външен рецензент
Дата на защита:   09 октомври 2017 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФДМ Д-р Петър Петков Бакърджиев
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia