Владислав Владимиров Лазаров ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Вторник, 12 Септември 2017 14:27
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование
Научна специалност: „Имунология”
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Хуморален имунен отгоров срещу антигени в имунологична изолация при пациенти с репродуктивни проблеми”
Научен ръководител: 1. Проф. Д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология при МУ-София
  2 Проф. Д-р. Недка Любомирова Трифонова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
Научно жури:    
Председател 1. Доц. Майя Дянкова Маркова, дб – вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология при МУ-София
  3. Проф. Д-р Цветанака Цанкова Маринова, дмн – външен член за МУ-София, Медицински факутет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  4. Доц. Мария Иванова Стаменова, дб – външен член за МУ-София, Институт по биология и имунология на размножаването – Българска Академия на Науките
  5. Доц. Маргарита Василева Моллова, дб - външен член за МУ-София, Институт по биология и имунология на размножаването – Българска Академия на Науките
Резервни членове:    
  6. Проф. Д-р. Недка Любомирова Трифонова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София, който ства редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по заповед РК36-1295 от 03.08.2017
  7. Доц. Д-р Иван Димитров Буланов, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на МФ, МУ-София, който става редовен при отсъствие на титуляр по заповед РК36-1295 от 03.08.2017 – външен за МУ-София член на журито
Рецензенти:    
  1. Доц. Майя Дянкова Маркова, дб – вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. Д-р Цветанака Цанкова Маринова, дмн – външен член за МУ-София, Медицински факутет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Дата на защита:   02.10.2017

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Владислав Владимиров Лазаров
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia